Programowanie zespołowe 2006: iVoting

Wymagania: wymagania w zakresie dokumentacji (do doprecyzowania)>>>
specyfikacja podprojektów (zadanie 1b) ---
"prezentacja" schematu >>>
Regulamin
 • Projekt musi zostać oddany nie później niż na ostatnich zajęciach semestru.
 • Projekt musi być dostarczony z pełnymi kodami źródłowymi i zrealizowany w narzędziach dostępnych dla prowadzącego
 • Wykorzystanie niestandardowych bibliotek i cudzych programów czy kodów źródłowych wymaga akceptacji prowadzącego pod groźbą utraty zaliczenia.
 • Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.
 • Program zostanie oceniony (wraz z elementami składowymi takimi jak dokumentacja, specyfikacja, itp.) w skali 2-5.5. Punkty te zostaną przemnożone przez liczebność zespołu i rozdzielone pomiędzy wykonawców proporcjonalnie do wkładu pracy poszczególnych członków zespołu. W przypadku gdy faktyczny podział pracy będzie trudny do ustalenia, prowadzący może zdecydować, że rozdział części puli punktów (np. połowy) dokona szef zespołu.
 • Oceniane będą etapy pośrednie projektu, a za opóźnienia będą naliczane punkty karne za każdy dzień opóźnienia.
 • Elementy składowe projektu:
  • specyfikacja programu z przewidywanym podziałem zadań w zespole
  • właściwy program (wraz z programem instalacyjnym)
  • dokumentacja programistyczna
  • dokumentacja dla użytkownika
  • dokumentacja "prawna"
 • Etapy realizacji projektu:
  • Etap I: Dwie grupy, po dwóch przedstawicieli z każdego podprojektu delegowanych do ralizowania poniższych zadań (termin: 20 marca):
   • 1a: analiza prawna - zmiany konieczne do wprowadzenia w Ordynacji Wyborczej, Konstytucji(?), Kodeksie Postępowania Administracyjnego, rozporządzenie o minimalnych wymaganiach dla systemów teleinformatycznych
   • 1b: przygotowanie specyfikacji programów wchodzących w skład projektu
  • Etap II
  • Etap III
 • Kryteria oceny:
  • zgodność programu ze specyfikacją
  • jakość realizowanych usług: dostarczonej dokumentacji, terminowości,
Przydatne linki: Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego
Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych/komentarz rozporzadzenia
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w formie elektronicznej
Kodeks postępowania administracyjnego
Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.
Paszporty/dowody biometryczne
specyfikacja CEPIK
wymagania momologacyjne aplikacji Swiadczenia Rodzinne
specyfikacja SSLv3
Panstwowa Komisja Wyborcza
Help America Voting Act

vote.nist.gov
szczególnie polecam podstronę: >>> - tu jest w zasadzie wszystko czego potrzebujecie